Tankar och mål

Vi tänker om lärandet:

Vi tror på det kompetenta barnet - barnet som har många kompetenser och stora möjligheter. Det är barnets tankar och funderingar som till stor del styr arbetet. Pedagogen ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare till teorier och kunskaper.

Det är barnet som är aktiv i sitt lärande genom att vi pedagoger låter dem testa, undersöka, fundera, samtala och reflektera tillsammans med andra, genom olika material i miljön eller genom att pedagogerna ställer frågor eller ger barnet olika utmaningar. Detta betyder i sin tur att vi pedagoger inte ger barnen färdiga svar eller matar dem med kunskap, utan det är vi tillsammans, barnen och pedagogerna som kommer fram till kunskapen.

Reggio Emilia betonar hur betydelsefull gruppen/kompisarna och pedagogerna är för barnets lärande. Genom att pröva sina idéer tillsammans med andra utvecklas deras fantasi, verklighetsuppfattning, rimlighetsuppfattning, lyssnande, argumenterande och samspel med andra.

Att se hur andra gör och tänker är en stor kunskapskälla och stimulerar lärandeprocessen. I mötet med andra, när vi utbyter tankar och idéer så förändras och utvecklas vårt sätt att se på olika fenomen.

Vi tänker också att lärandet sker hela tiden- hela dagarna och inte i speciella lärandesituationer.

IMG_0293-2.jpg

Vi tänker om dokumentation:

Dokumentation-bilder, text, filmer- blir pedagogisk när vi reflekterar och funderar över den tillsammans. Barn-barn, barn-pedagoger, pedagoger-pedagoger.

Den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsverktyg som ger oss möjlighet att granska verksamheten för att hitta förbättringsområden, utvecklas samt se hur vi förhåller oss till läroplanen och våra andra styrdokument.

Den pedagogiska dokumentationen ger oss också möjlighet att göra barnens lärande samt deras strategier synliga både för dem själva, för pedagogerna och även för föräldrarna. Den ger oss verktyg att se hur vi ska gå vidare i projekt eller vilka frågor vi ska ställa till barnen för att stimulera deras lärandeprocess.

Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan vi få syn på hur miljön påverkar barnens lärande, lek och samarbete. Det ger oss möjligheter att förändra och förbättra för att ge barnen bättre förutsättningar till lärande.

IMG_0376-21.jpg

Videgatan 1
149 50 Nynäshamn

FÖRSKOLAN VIDEBACKEN

Tel: 0735 399 055